Navigácia

Obsah


Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Úradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Verejná vyhláška - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 21.01.2021 06.02.2021
Verejná vyhláška - IPR EBO 10178/6 -SO 525 -stanovište mobilných dieselgenerátorov EBO 21.01.2021 06.02.2021
Pokyny na testovanie COVID - 19 20.01.2021 05.02.2021
Registračný formulár na testovanie 20.01.2021 05.02.2021
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "VN prípojka a nová TS BETSTAV Veľké Kostoľany" 19.01.2021 04.02.2021
Verejná vyhláška - Zmena termínu dokončenia stavby - Alacres, s.r.o. 18.01.2021 03.02.2021
Verejná vyhláška - Zmena termínu dokončenia stavby - Alacres, s.r.o. 18.01.2021 03.02.2021
Verejná vyhláška - ÚJD SR - Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu 15.01.2021 31.01.2021
Verejná vyhláška - ÚJD SR - Predčasné užívanie stavby "I00TSVD20004 - Optimalizácia kapacít spaľovania RAO" 15.01.2021 31.01.2021
Verejná vyhláška - IPR EBO 10178/6 - SO 525 - stanovište mobilných dieselgenerátorov EBO 15.01.2021 31.01.2021
Verejná vyhláška - Integrálny sklad RAO v lohalite Bohunice 11.01.2021 27.01.2021
Zverejnenie zámeny pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa 07.09.2020 08.09.2021
Zverejnenie predaja pozemku z dôvodu osobitného zreteľa 07.09.2020 08.09.2021
Zverejnenie predaja pozemku z dôvodu osobitného zreteľa 13.07.2020 15.07.2021
Zverejnenie predaja pozemku z dôvodu osobitného zreteľa 13.07.2020 15.07.2021
Zverejnenie predaja pozemku z dôvodu osobitného zreteľa 13.07.2020 15.07.2021
Výpočet úrovne miery vytriedenia odpadu obce Veľké Kostoľany 25.02.2020 28.02.2021

Všeobecne záväzné nariadenia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 23.09.2020 31.12.2030
VZN č. 2/2019 - Zmeny a doplnky 03/2019 Územného plánu obce Veľké Kostoľany 06.06.2019 31.12.2024
VZN č. 7/2018 o zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií 13.12.2018 31.12.2025
Rok 2013 31.12.2013 31.12.2017
Rok 2012 31.12.2012 31.12.2017
Rok 2011 31.12.2011 31.12.2017
Rok 2010 31.12.2010 31.12.2017
Rok 2009 31.12.2009 31.12.2017
Rok 2008 31.12.2008 31.01.2017
Rok 2007 31.12.2007 31.01.2017

Úradné oznámenia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Sčítanie obyvateľov 2021 14.01.2021 31.03.2021
Sčítanie domov a bytov 07.08.2020 31.03.2021

Rozpočet obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozpočet obce na rok 2021 29.12.2020 31.01.2022
Rozpočet obce na rok 2020 30.12.2019 31.01.2021
Programový rozpočet obce 2014 - 2016 28.02.2014 31.03.2016

Program rozvoja obce Veľké Kostoľany