Navigácia

Obsah

2009

2009

Navrhovateľ Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22, 821 02 Bratislava predložil Ministerstvu životného prostredia SR správu o hodnotení - Zariadenie na pretavovanie kovových rádioaktívnych odpadov v lokalite Jaslovské Bohunice.

Správa bola obci Veľké Kostoľany doručená dňa 27. mája 2014. Do správy môžu
občania obce nahliadnuť počas úradných hodín na obecnom úrade. Zo správy je možné robiť výpisy, odpisy a alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Písomné stanovisko verejnosti je možné doručiť na adresu Ministerstva životného prostredia SR, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava do 26. júna 2014 vrátane.

 

Verejné prerokovanie správy  sa bude konať v pondelok, 23. júna 2014 o 16.00 hod. v priestoroch Domu kultúry v obci Nižná.