Navigácia

Obsah

MAJETKOVÉ PRIZNANIA VOLENÝCH ORGÁNOV

  ÚSTAVNÝ ZÁKON z 26. mája 2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
  upravuje

 

 - nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností,

 -  povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného
    záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie a

 - zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení ustanovených
   týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi za také nesplnenie alebo
   porušenie povinností alebo obmedzení uložiť.

Na základe tohto zákona sú verejní funkcionári, ktorými sú aj volení zástupcovia mestskej časti, povinní zverejniť svoje majetkové priznanie. Po zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu pri miestnom zastupiteľstve budeme stránku aktualizovať.

 

Ústavný  zákon č. 357/2004 Z.z. v aktuálnom znení, účinný od 1.1.2020

 

 

Dokumenty na stiahnutie:

Vzor oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

 

Vzor oznámenia verejného funkcionára po skončení verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka)