Navigácia

Obsah

TLAČIVÁ

 

Prenájom priestorov a inventára kultúrneho domu

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

 


Nariadenie odstránenia stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby FO

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby PO

Nariadenie odstránenia stavby

Návrh na vydanie UR-FO+PO

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie jednoduchej stavby

Ohlásenie drobnej reklamnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie udržiavacích prác

Podnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu

Prehlásenie o vykonávaní stavebného dozoru

Prehlásenie (vzdanie sa odvolania) 

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Žiadosť o povolenie vstupu na susedný pozemok

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebné povolenia

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - FO

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - PO

Žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia na MK

Žiadosť_o_povolenie_vjazdu_z_MK

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania MK - rozkopávkové práce

Žiadosť o vyjadrenie k dodatočnému povoleniu stavby

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti

Vyjadrenie suseda k stavbe

Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

MZZO-súhlas na užívanie

MZZO-súhlas na stavbu

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov

 


Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Čestné vyhlásenie žiadateľa

Dotazník - poskytnutie informácií

Potvrdenie o čistom príjme

 


Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Súhlas s prihlásením občana na pobyt

 


Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na budovu

Žiadosť o zrušenie – zmenu súpisného a orientačného čísla na budovu

 


Reklamné stavby - zmena zákona, poplatky

Informácia SPP - Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení; Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení