Navigácia

Obsah


Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Úradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 22.9.2021 20.09.2021 06.10.2021
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 01.03.2021 01.03.2022

Všeobecne záväzné nariadenia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VZN č. 3/2021 o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní na území obce Veľké Kostoľany 24.06.2021 31.07.2029
VZN č. 5/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v materskej škole a školskom zariadení MŠ, ktorých zriaďovateľom je obec Veľké Kostoľany 24.06.2021 31.07.2025
VZN č. 4/2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v základnej škole a školskom zariadení ZŠ, ktorých zriaďovateľom je obec Veľké Kostoľany 24.06.2021 24.07.2025
VZN č. 2/2021 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v ZŠ Veľké Kostoľany 10.03.2021 10.03.2022
VZN č. 1/2021 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Kostoľany 09.03.2021 25.03.2022
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 23.09.2020 31.12.2030
VZN č. 2/2019 - Zmeny a doplnky 03/2019 Územného plánu obce Veľké Kostoľany 06.06.2019 31.12.2024
VZN č. 7/2018 o zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií 13.12.2018 31.12.2025
Rok 2013 31.12.2013 31.12.2017
Rok 2012 31.12.2012 31.12.2017
Rok 2011 31.12.2011 31.12.2017
Rok 2010 31.12.2010 31.12.2017
Rok 2009 31.12.2009 31.12.2017
Rok 2008 31.12.2008 31.01.2017
Rok 2007 31.12.2007 31.01.2017

Rozpočet obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozpočet obce na rok 2021 29.12.2020 31.01.2022
Programový rozpočet obce 2014 - 2016 28.02.2014 31.03.2016

Program rozvoja obce Veľké Kostoľany