Navigácia

Obsah


Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o vyzdvihnutí doporučenej zásielky občanovi, ktorý má trvalý pobyt 21.04.2021 09.05.2021

Úradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Verejná vyhláška - "Veľké Kostoľany - Prekládka časti VN vzdušného vedenia č. 233 v úseku p.b.bč. 120-122 do zemného kábla" 20.04.2021 06.05.2021
Verejná vyhláška - Záverečné stanovisko - Optimalizácia spracovaneľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice 20.04.2021 06.05.2021
Verejná vyhláška - Zmena parametru stavby 20.04.2021 06.05.2021
Verejná vyhláška - "BIDSF C7-A4 Zariadenie na pretavovanie kovových RAO" 20.04.2021 06.05.2021
Verejná vyhláška - Predčasné užívanie stavby "I00TSVD20004 - Optimalizácia kapacít spaľovania RAO"- Oznámenie o zrušení miestneho zisťovania a nariadenie nového termínu miestneho zisťovania k predčasnému užívaniu stavby a pozvanie na ústne rokov 13.04.2021 29.04.2021
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania vo veci uvedenia priestorov: Autoserviš 07.04.2021 23.04.2021
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania - BETSTAV, Pavol Kolarovič 24.03.2021 30.06.2021
Verejná vyhláška - Zámer obce odpredať nehnuteľný majetok 24.03.2021 30.06.2021
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 01.03.2021 01.03.2022
Zverejnenie zámeny pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa 07.09.2020 08.09.2021
Zverejnenie predaja pozemku z dôvodu osobitného zreteľa 07.09.2020 08.09.2021
Zverejnenie predaja pozemku z dôvodu osobitného zreteľa 13.07.2020 15.07.2021
Zverejnenie predaja pozemku z dôvodu osobitného zreteľa 13.07.2020 15.07.2021
Zverejnenie predaja pozemku z dôvodu osobitného zreteľa 13.07.2020 15.07.2021

Všeobecne záväzné nariadenia

Rozpočet obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozpočet obce na rok 2021 29.12.2020 31.01.2022
Programový rozpočet obce 2014 - 2016 28.02.2014 31.03.2016

Program rozvoja obce Veľké Kostoľany

Sčítanie obyvateľov 2021

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Sčítanie obyvateľov 2021 12.02.2021 31.10.2021