Navigácia

Obsah

Územný plán obce

Zmena 2018

A. TEXTOVÁ A TABUĽKOVÁ ČASŤ

 

 

 

 

B. GRAFICKÁ ČASŤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. NÁVRH REGULATÍVOV ÚZEMNÉHO ROZVOJA (Záväzná časť ÚPN)

 

 

 

 

 

 

Zmena 2016

A. TEXTOVÁ A TABUĽKOVÁ ČASŤ

 

 

 

B. GRAFICKÁ ČASŤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. NÁVRH REGULATÍVOV ÚZEMNÉHO ROZVOJA (Záväzná časť ÚPN)

 

 

 

 

 

 

Zmena 2008

A. TEXTOVÁ A TABUĽKOVÁ ČASŤ
+ lokality rozvoja 1: 10 000 

 

 

 

B. GRAFICKÁ ČASŤ
B.01. Širšie vzťahy regionálne (nedokladá sa - nemení sa)
B.02. Širšie vzťahy – priesvitka so zmenami 1: 10 000
          Širšie vzťahy – platný územný plán 1: 10 000
B.03. Komplexný urbanistický návrh 1: 5 000
B.04. Návrh dopravy 1: 5 000
B.05. Návrh kanalizácie 1: 5 000
B.06. Návrh vodovodu 1: 5 000
B.07. Návrh energetiky a telekomunikácií 1: 5 000
B.08. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny 1: 10 000
B.09. Návrh odňatia PPF 1: 5 000


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. NÁVRH REGULATÍVOV ÚZEMNÉHO ROZVOJA (Záväzná časť ÚPN)
C.01 Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb 1: 25 000
C.02 Limity a regulatívy rozvoja 1: 5 000