Menu
Obec Veľké Kostoľany
ObecVeľké Kostoľany
na začiatok
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie

Prieskum trhu

VÝZVA - Kompostovanie bioodpadu vo Veľkých Kostoľanoch

Prieskum trhu
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“)
I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Obec Veľké Kostoľany
Adresa organizácie: Obecný úrad, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 00 313 149
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): www.velkekostolany.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Dobrovodská
Kontaktné miesto: Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava
Telefón:  0907 745 169
E-mail: dobrovodska@visions.cc


Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

II. Opis
Názov zákazky: Kompostovanie bioodpadu vo Veľkých Kostoľanoch

Druh zákazky: Tovary

Hlavné miesto poskytovania služieb: Obec Veľké Kostoľany

NUTS kód: SK021
Kód CPV: 44171000-9 Dosky (stavebné)

Stručný opis zákazky:

Predmetom zákazky je nákup materiálu na kompostéry na biologicky rozložiteľný komunálny odpad pre občanov obce, t. j. dodávka dreveného reziva:
stavebné dosky smrekové (prípadne borovicové, alebo kombinácia) hrúbky 2,5 cm, šírky 12 cm, minimálna dĺžka 4 m v množstve 40 m3.

Cena a spôsob určenia ceny:

1)Uchádzač stanoví pevnú ponukovú cenu na celý predmet zákazky.
2)Uchádzač neupravuje resp. nemení požadované parametre predmetu zákazky (hrúbka a šírka dosky, celkový objem).
3)Celková ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky (doprava, nakladanie a vykladanie). Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke.
4)Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu predmetu zákazky v EUR vrátane DPH a prípadne iných zákonom stanovených príplatkov a poplatkov.
5)Jednotková cena predmetu zákazky musí zahŕňať všetky náklady dodávateľa spojené s dodávkou. Táto cena bude platná ako maximálna.


Možnosť predloženia ponuky:
Iba na celý predmet zákazky.

Povoľuje sa predloženie variantných riešení:
Nie.

Jazyk ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 7 000,- EUR

III. Administratívne informácie

Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum: 16.06.2014
Čas: 10:00 hod.

Ponuky musia byť doručené na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode I. tejto výzvy
(Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava)

Na obálku uveďte: „NEOTVÁRAŤ – VO Kompostovanie bioodpadu vo Veľkých Kostoľanoch“

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 1.8.2014

IV. Obsah a spracovanie ponuky
Záujemca je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní. Uchádzačom sa rozumie fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a predložila ponuku.

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
a.Jednotkovú cenu za m3, počet jednotiek, cenu celkom s DPH.
b.Uchádzač predloží čestné vyhlásenie v súlade s §32 ods. 11 ZVO o tom, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní; nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia cenovej ponúk.
c.Výpis z Obchodného registra podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní– doklad o oprávnení poskytovať služby súvisiace s predmetom zákazky; nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky.
d.Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť doklady podľa bodu b. a c. úradne osvedčenou kópiou platného potvrdenia o jeho zapísaní v zozname podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
e.Čestné vyhlásenie predložené uchádzačom v bode b. bude po vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ požadovať od uchádzačov v súlade s § 44 ods. 1 ZVO.
f.Ak ponuka uchádzača nebude úplná, ponuka bude vylúčená z verejného obstarávania.

V. Kritériá vyhodnotenia ponúk

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH.


VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy

Doba realizácie predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky v troch dodávkach s termínmi dodania:
1. dodávka (1/3 materiálu) dodaná najneskôr do 25. 6. 2014,
2. dodávka (1/3 materiálu) dodaná najneskôr do 1. 7. 2014,
3. dodávka (1/3 materiálu) dodaná najneskôr do 10. 7. 2014.
Presné termíny jednotlivých dodávok budú stanovené v kúpnej zmluve.

Typ zmluvy:
Výsledkom prieskumu trhu bude kúpna zmluva. Po vyhodnotení ponúk bude predložená úspešnému uchádzačovi.


VII. Doplňujúce informácie

Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis v rámci výzvy Ekoobec 2013 a z rozpočtu obce Veľké Kostoľany.
Splatnosť faktúry bude 30 dní po dodaní. Ďalšie údaje o financovaní sú uvedené v Návrhu kúpnej zmluvy v Prílohe č. 2 tejto výzvy.


Dátum začiatku prieskumu trhu: 10.06.2014

Príloha č. 1:


Návrh na plnenie súťažných kritérií


Predmet zákazky:
Kompostovanie bioodpadu vo Veľkých Kostoľanoch

Verejný obstarávateľ:
Obec Veľké Kostoľany
Obecný úrad, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany


 
Cena za MJ
/m3
Počet jednotiek

Cena bez DPH
DPH 20%

Cena vrátane DPH

Celková cena za predmet zákazky

 


40 m3


- súťažné kritérium

 

 

 

Názov uchádzača:

 

Sídlo uchádzača:

 

Štatutárny zástupca uchádzača:

 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:
Príloha č. 2:


(Návrh zmluvy)
Kúpna zmluva
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.
1.Zmluvné strany

1.1. Identifikačné údaje predávajúceho
Názov:
Adresa:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČDIČ:
Spoločnosť zapísaná v:
(ďalej len predávajúci)

1.2.Identifikačné údaje kupujúceho
Názov: Obec Veľké Kostoľany
Adresa: Obecný úrad Veľké Kostoľany, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany
Štatutárny zástupca: Mgr. Gilbert Liška, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 1130277002/5600
IČO: 00313149
IČDIČ: 2020531018
(ďalej len kupujúci)

2.Predmet zmluvy
2.1.Predmetom tejto zmluvy je dodávka dreveného reziva: stavebné dosky smrekové (prípadne borovicové, alebo kombinácia) hrúbky 2,5 cm, šírky 12 cm, minimálna dĺžka 4 m v množstve 40 m3.

3.Miesto dodania
3.1.Miestom dodania predmetu zmluvy je Zberný dvor Veľké Kostoľany.

4.Cena za predmet zmluvy
4.1.Cena za predmet zmluvy v zmysle čl. 2 je nasledovná.
Cena bez DPH ....................,- Eur z toho:
20 % DPH ........................,- Eur
Cena s DPH ....................,- Eur

4.2.Cenou sa rozumie cena dodávky v Eur s DPH v mieste dodania.
4.3.Ceny sú spracované v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o cenách) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. a sú záväzné počas platnosti zmluvy.

5.Termín dodania predmetu zmluvy
5.1.Predmet zmluvy bude dodaný na miesto dodania podľa bodu 3.1, kde ho kupujúci prevezme.
5.2.Predmetu zmluvy bude dodaný v troch dodávkach s termínmi dodania: 1. dodávka (1/3 materiálu) dodaná najneskôr do 25. 6. 2014, 2. dodávka (1/3 materiálu) dodaná najneskôr do 1. 7. 2014 a 3. dodávka (1/3 materiálu) dodaná najneskôr do 10. 7. 2014.

6.Platobné podmienky
6.1Fakturácia bude uskutočnená v Eurách bezhotovostný platobným stykom.
6.2Predávajúcemu vzniká právo vystaviť daňový doklad v deň dodania tovaru na miesto dodania.
6.3Predávajúci zabezpečí, aby ním vystavený daňový doklad obsahoval všetky potrebné náležitosti daňového dokladu v zmysle § 15 zákona č. 289/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a číslo objednávky kupujúceho a aby na každom daňovom doklade bol uvedený telefonický kontakt na predávajúceho.
6.4Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť daňový doklad, ktorý nebude obsahovať náležitosti podľa čl. 6. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením originálu opraveného daňového dokladu kupujúcim.
6.5Kupujúci sa zaväzuje najneskôr v deň splatnosti uhradiť cenu za dodanie predmetu zmluvy na základe daňového dokladu.
6.6Lehota splatnosti daňového dokladu je 30 dní od dátumu jej doručenia. V prípade, že splatnosť daňového dokladu pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší pracovný deň. Za úhradu daňového dokladu sa považuje odpísanie účtovanej čiastky z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
6.7Kúpna cena za dodávku bude kupujúcim zaplatená po predložení týchto dokladov:
6.7.1 Daňový doklad predávajúceho vo dvoch vyhotoveniach .
6.7.2 Dodací list s potvrdením kupujúceho, že dodávku prevzal v mieste dodania.

7.Záruky, vady tovaru
7.1.Predávajúci poskytuje na predmet zmluvy záruku 24 mesiacov
7.2.Záručná doba dojednaná podľa ods. 7.1 začína plynúť odo dňa dodania a prevzatia predmetu zmluvy.
7.3.V prípade reklamácie sa bude postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov .

8.Zmluvné pokuty
8.1Ak kupujúci mešká s úhradou daňového dokladu predávajúceho v zmysle čl. 4., môže mu predávajúci účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

9.Odstúpenie od zmluvy
9.1Dohodou zmluvných strán.
9.2Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

10.Záverečné ustanovenia
10.1 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých kupujúci aj predávajúci obdržia po jednom exemplároch.
10.2 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe písomnej dohody zmluvných strán, pričom takáto zmena a doplnenie nesmie obsahovať také údaje, ktorými by sa podstatným spôsobom menil predmet zmluvy, dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky dodania predmetu zákazky, zvyšovala sa cena plnenia.
10.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.
10.4 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tejto zmluvy, budú zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.
10.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka predávajúceho.
10.6 Práva a povinnosti tejto zmluvy prechádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán
10.7 Táto zmluva sa uzatvára na dobu 2 roky, resp. po dobu realizácie, dodania a platnosti záručnej doby, nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
10.8 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy je im známy, plne s ním súhlasia a zmluvu na znak súhlasu podpisujú.


Vo Veľkých Kostoľanoch, dňa ............... Vo Veľkých Kostoľanoch , dňa ...............

 

........................................ ......................................
Predávajúci: Kupujúci:

Dátum vloženia: 10. 6. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 6. 2014 0:00

Udalosti

Aktuálne počasie

dnes, streda 12. 6. 2024
zamračené 14 °C 11 °C
štvrtok 13. 6. zamračené 20/9 °C
piatok 14. 6. zamračené 21/10 °C
sobota 15. 6. slabý dážď 24/12 °C

Mobilná verzia

Mobilná verzia

Zastavme spaľovanie rádioaktívneho odpadu zo zahraničia

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA

Po: 09:00   -   18:00
St: 09:00   -   18:00
Pi: 09:00   -   18:00
So:

09:00   -   18:00