Menu
Obec Veľké Kostoľany
ObecVeľké Kostoľany
na začiatok
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie

Prieskum trhu

Výzva - Rekonštrukcia schodov Obecného úradu Veľké Kostoľany

Zákazka podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Obec Veľké Kostoľany
Adresa organizácie: Obecný úrad, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 00 313 149
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): www.velkekostolany.sk
Kontaktné miesto: Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava
Kontaktná osoba: Jana Hrčková
Telefón:  +421 907 744 938
E-mail: hrckova@visions.cc

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

II. Opis
Názov zákazky: Rekonštrukcia schodov Obecného úradu  Veľké Kostoľany

Druh zákazky: Práce

Hlavné miesto poskytovania služieb: Obec Veľké Kostoľany

Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia schodiska pred Obecným úradom v obci Veľké Kostoľany. Rozpočet a krycí list rozpočtu, upresňujúce predmet zákazky je v prílohe Výzvy.

Predpokladaná hodnota zákazky je 15 tis. Eur s DPH.

Možnosť predloženia ponuky:
Iba na celý predmet zákazky.

Povoľuje sa predloženie variantných riešení:
Nie.

Jazyk ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

III. Administratívne informácie

Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: 15.07.2014
Čas: 10:00 hod.

Ponuky musia byť doručené vytlačené na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode I. tejto výzvy (Visions, s. r. o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava) .

Uchádzač vloží ponuku podľa bodu IV. Obsah ponuky do nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená a označená nasledovne:

adresa predkladania ponúk uvedená v bode I.
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
označenie: „ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ PRED LEHOTOU NA OTVÁRANIE PONÚK“
označenie heslom súťaže: „ Rekonštrukcia schodov OcÚ, Veľké Kostoľany“

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.08.2014

IV. Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1.Doklad o oprávnení podnikať (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra),
2.Vyplnený Návrh na plnenie súťažných kritérií, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto výzvy,
3.Nacenený rozpočet a krycí list rozpočtu podľa prílohy Výzvy.


V. Kritériá vyhodnotenia ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH

VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy
Typ zmluvy:
zmluva
VII. Doplňujúce informácie

Dátum začiatku prieskumu trhu: 08.07.2014
Príloha č. 1:


Návrh na plnenie súťažných kritérií


Predmet zákazky:
Zmena dokončenej stavby Obecného úradu rekonštrukcia schodov, Veľké Kostoľany

Verejný obstarávateľ:
Obec Veľké Kostoľany
Obecný úrad, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany


 
Cena bez DPH
DPH 20%
Cena vrátane DPH
- súťažné kritérium
Cena za predmet zákazky

 

 

 


Názov uchádzača:

 


Sídlo uchádzača:

 


Štatutárny zástupca uchádzača:

 

 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

Dátum vloženia: 8. 7. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 7. 2014 0:00

Udalosti

Aktuálne počasie

dnes, streda 12. 6. 2024
zamračené 14 °C 11 °C
štvrtok 13. 6. zamračené 20/9 °C
piatok 14. 6. zamračené 21/10 °C
sobota 15. 6. slabý dážď 24/12 °C

Mobilná verzia

Mobilná verzia

Zastavme spaľovanie rádioaktívneho odpadu zo zahraničia

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA

Po: 09:00   -   18:00
St: 09:00   -   18:00
Pi: 09:00   -   18:00
So:

09:00   -   18:00