Menu
Obec Veľké Kostoľany
ObecVeľké Kostoľany
na začiatok
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie

Prieskum trhu

VÝZVA

Prieskum trhu

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“)

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Obec Veľké Kostoľany

Adresa organizácie: Obecný úrad, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany

IČO: 00 313 149

Krajina: Slovenská republika

Internetová adresa organizácie (URL): www.velkekostolany.sk

Kontaktná osoba: Jana Hrčková

Kontaktné miesto: Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava

Telefón:  0907 744 938

E-mail: hrckova@visions.cc

 

 

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

II. Opis

Názov zákazky: Výroba a montáž konštrukcie na predelenie balkónov

 

Druh zákazky: Práce


Hlavné miesto poskytovania služieb: Obec Veľké Kostoľany

 

NUTS kód: SK021

 

Stručný opis zákazky:

 

Predmetom zákazky je výroba a montáž 6 ks predelovacej konštrukcie balkónov bytového domu v obci Veľké Kostoľany. Cena za výrobu a montáž 1ks konštrukcie/250 Eur DPH vrátane.

Montáž konštrukcie podľa priloženého architektonického nákresu, ktorý je súčasťou výzvy.

 

Charakteristika konštrucie:

 

Požiadavkou na materiál predelovacích konštrukcií:

hliníkové lišty

plastové pokrytie - lexan

 

Možnosť predloženia ponuky:

Iba na celý predmet zákazky.

 

Povoľuje sa predloženie variantných riešení:

Nie.

 

 

Jazyk ponuky:

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 1.250,- EUR

III. Administratívne informácie

 

Lehota na predkladanie ponúk:

 

Dátum: 08.08.2014

Čas: 10:00 hod.

 

Ponuky musia byť doručené elektronicky (e-mailom) alebo vytlačené, na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode I. tejto výzvy (Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava; hrckova@visions.cc) .

 

Uchádzač vloží ponuku podľa bodu IV. Obsah ponuky do nepriehľadnej obálky, ktorá musia byť uzatvorená, a označená nasledovnými údajmi:

adresa predkladania ponúk uvedená v bode I.

obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača,

označenie: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ PRED LEHOTOU NA OTVÁRANIE PONÚK“,

označenie heslom súťaže: „Balkónové konštrukcie“.

 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30.9.2014

 

IV. Obsah ponuky

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra).

Vyplnený Návrh na plnenie súťažných kritérií, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto Výzvy.

 

V. Kritériá vyhodnotenia ponúk

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH.

 

 

VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy

 

Doba realizácie predmetu zákazky:

30 dní od vystavenia objednávky

 

Typ zmluvy:

Výsledkom prieskumu trhu bude objednávka.

 

 

VII. Doplňujúce informácie

Dátum začiatku prieskumu trhu: 05.08.2014

 

Príloha č. 1:

 

 

Návrh na plnenie súťažných kritérií

 

 

Predmet zákazky:

Výroba a montáž konštrukcie na predelenie balkónov

 

Verejný obstarávateľ:

Obec Veľké Kostoľany

Obecný úrad, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany

 

 

 

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena vrátane DPH

 

Celková cena za predmet zákazky (6 ks predelení)

 

 

- súťažné kritérium

 

 

 

 

 

 

 

Názov uchádzača:

 

 

 

Sídlo uchádzača:

 

 

 

Štatutárny zástupca uchádzača:

 

 

 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

Dátum vloženia: 5. 8. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 8. 2014 0:00

Udalosti

Aktuálne počasie

dnes, streda 12. 6. 2024
zamračené 14 °C 11 °C
štvrtok 13. 6. zamračené 20/9 °C
piatok 14. 6. zamračené 21/10 °C
sobota 15. 6. slabý dážď 24/12 °C

Mobilná verzia

Mobilná verzia

Zastavme spaľovanie rádioaktívneho odpadu zo zahraničia

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA

Po: 09:00   -   18:00
St: 09:00   -   18:00
Pi: 09:00   -   18:00
So:

09:00   -   18:00