Menu
Obec Veľké Kostoľany
ObecVeľké Kostoľany
na začiatok
RSS
rozšírené vyhľadávanie

2014

2014

Prieskum trhu
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“)
I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Obec Veľké Kostoľany
Adresa organizácie: Obecný úrad, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 00 313 149
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): www.velkekostolany.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Dobrovodská
Kontaktné miesto: Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava
Telefón:  0907 745 169
E-mail: dobrovodska@visions.cc


Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.
II. Opis
Názov zákazky: Rekonštrukcia zábradlia na moste vo Veľkých Kostoľanoch

Druh zákazky: Práce

Hlavné miesto poskytovania služieb: Obec Veľké Kostoľany

NUTS kód: SK021

Stručný opis zákazky:

Predmetom zákazky je rekonštrukcia zábradlia na moste vo Veľkých Kostoľanoch

Charakteristika mostného zábradlia:

Zábradlie na most je obojstranné s nasledovnými parametrami:
Dĺžka 2 x 12,0 m
Výška 1,1 m
Stĺpik zábradlia profil l 100
2 x pozdĺžna výplň zábradlia – trubka priemer 57 mm
Od mostového zábradlia pokračuje trubkové, ktoré sa napája k jestvujúcemu zábradliu pozdĺž cesty.
Trubkové zábradlie sa skladá:
Stĺpik a 2 x pozdĺžna výplň trubka (priemer 57 mm) v celkovej dĺžke 17m
Na trubkovom zábradlí je potrebné dobetónovať 2 ks stĺpikov.
Povrchová úprava oceľových prvkov:
Potreba očistiť, odmastiť a natrieť 1 x základný a 2 x vrchný syntetický náter.

Ďalšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 2 – Výkaz výmer.

Možnosť predloženia ponuky:
Iba na celý predmet zákazky.

Povoľuje sa predloženie variantných riešení:
Nie.

Jazyk ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 4.200,- EUR

III. Administratívne informácie

Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum: 25.06.2014
Čas: 11:00 hod.

Ponuky musia byť doručené elektronicky (e-mailom) alebo vytlačené, na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode I. tejto výzvy (Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava; dobrovodska@visions.cc) .

Uchádzač vloží ponuku podľa bodu IV. Obsah ponuky do nepriehľadnej obálky, ktorá musia byť uzatvorená, a označená nasledovnými údajmi:
adresa predkladania ponúk uvedená v bode I.
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača,
označenie: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ PRED LEHOTOU NA OTVÁRANIE PONÚK“,
označenie heslom súťaže: „Rekonštrukcia zábradlia“.


Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.7.2014

IV. Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1.Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra).
2.Vyplnený Návrh na plnenie súťažných kritérií, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto Výzvy.
3.Vyplnený Výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Výzvy.

V. Kritériá vyhodnotenia ponúk

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH.


VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy

Doba realizácie predmetu zákazky:
30 dní od vystavenia objednávky

Typ zmluvy:
Výsledkom prieskumu trhu bude objednávka.


VII. Doplňujúce informácie

Dátum začiatku prieskumu trhu: 18.06.2014

Príloha č. 1:


Návrh na plnenie súťažných kritérií


Predmet zákazky:
Rekonštrukcia zábradlia na moste vo Veľkých Kostoľanoch


Verejný obstarávateľ:
Obec Veľké Kostoľany
Obecný úrad, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany


 
Cena bez DPH
DPH 20%
Cena vrátane DPH

Celková cena za predmet zákazky


- súťažné kritérium

 

 

 

Názov uchádzača:

 

Sídlo uchádzača:

 

Štatutárny zástupca uchádzača:

 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:
Príloha č. 2:


Výkaz výmer

P.č.
Popis položky
MJ
Množstvo
Jednotková cena
Spolu bez DPH
1
Demontáž poškodeného zábradlia na moste
MJ
41,40


2
Výroba zábradlia na most
MJ
24,00


3
Výroba trubkového zábradlia od mosta po cestné zábradlie
MJ
17,00


4
Hĺbenie a zabetónovanie stĺpov mimo mosta
ks
2,00


5
Montáž kompletného zábradlia s náterom
MJ
41,40


Spolu celkom bez DPH

Sadzba DPH

Celkom spolu bez DPH


Názov uchádzača:

 

Sídlo uchádzača:

 

Štatutárny zástupca uchádzača:

 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

Dátum vloženia: 9. 1. 2015 11:57
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 1. 2015 12:11
Autor:

Udalosti

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 27. 6. 2022
takmer jasno 33 °C 17 °C
utorok 28. 6. slabý dážď 32/19 °C
streda 29. 6. slabý dážď 35/19 °C
štvrtok 30. 6. slabý dážď 34/18 °C

Mobilná verzia

Mobilná verzia

Zastavme spaľovanie rádioaktívneho odpadu zo zahraničia

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA

Po: 09:00   -   18:00
St: 09:00   -   18:00
Pi: 09:00   -   18:00
So:

09:00   -   18:00