Katelstav

KATELSTAV, s.r.o.

 

OIK

OIK - Občianska informačná komisia Jaslovské Bohunice

 

APPP

ASOCIÁCIA PRACOVNÍKOV V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH

 

Navigácia

ObsahZapojte sa do procesu PHSR

    V tomto roku začíname proces prípravy strategického dokumentu - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Veľké Kostoľany. Prvýkrát sme PHSR spracovávali v roku 2005, ktorého platnosť vyprší po desiatich rokoch. Vzhľadom na to, že ide o dôležitý dokument, ktorý určí smerovanie obce na ďalších najbližších 10 rokov, budeme radi, ak sa na jeho tvorbe  aktívne zúčastníte. Predovšetkým Vás chcem požiadať o vyplnenie dotazníka ( na stiahnutie tu ) .

Prípadne online tu

Dotazník je anonymný, môžete ho zaslať poštou na adresu obecného úradu, vhodiť do schránky pri vstupe do OcÚ, alebo vhodiť do urny, ktorá sa nachádza vo vestibule obecného úradu. Dotazník je potrebné vyplniť a zaslať do 17. apríla 2015

 

Ďakujem všetkým občanom, ktorí sa zapoja do procesu PHSR a zašlú vyplnené dotazníky. 

Gilbert Liška, starosta obce

 Spoločnosť SPP - distribúcia si Vás ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku dovoľuje informovať o existencii nového komunikačného kanála na podanie žiadosti o pripojenie.

Doteraz mohli záujemcovia o odber zemného plynu podať žiadosť o pripojenie buď osobne v niektorej zo zákazníckych kancelárií pre pripájanie alebo zaslať žiadosť poštou, prípadne emailom. 

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., zriadila novú bezplatnú elektronickú aplikáciu ON-LINE  FORMULÁRE, vďaka ktorej môžu záujemcovia o odber zemného plynu podať žiadosť o pripojenie už aj elektronicky.                    plagát na stiahnutie

Táto  aplikácia  umožňuje zákazníkom posielať žiadosti o pripojenie z pohodlia domova a zároveň dobu vybavovania žiadostí významne skracuje. 

Služba predkladania žiadostí prostredníctvom ON-LINE FORMULÁROV je určená najmä zákazníkom, ktorí uprednostňujú elektronický kontakt pred návštevou zákazníckych kancelárií alebo zasielaním vyplnených žiadostí poštou.

Zákazníci môžu podať elektronicky:

·         žiadosť o pripojenie do distribučnej siete, 

·         žiadosť o technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste alebo 

·         žiadosť o montáž meradla. 

ON-LINE FORMULÁRE  prinášajú okrem významného šetrenia času aj pohodlné a prehľadné podanie žiadosti vďaka pomocným interaktívnym napovedám. Služba je navyše k dispozícii nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Doba vybavenia žiadostí sa tak môže skrátiť až o 10 dní

  

 

Vývoz komunálneho a separovaného odpadu pre rok 2015
  komunálny odpad separovaný odpad
február 9.2.     23.2. 3.2.
marec 9.3.     23.3. 3.3.       31.3.
apríl 6.4.     20.4. 28.4.
máj 4.5.     18.5. 26.5.
jún 1.6.     15.6.    29.6. 23.6.
júl 13.7.   27.7. 21.7.
august 10.8.   24.8. 18.8.
september 7.9.     21.9. 15.9.
október 5.10.    19.10. 13.10.
november 16.11.   30.11. 10.11.
december 14.12.   28.12. 8.12.

 

 

 

 


 

  Aktuality a informácie

Výpadky KT

Katelstav s.r.o. oznamuje občanom, že výpadky káblovej televízie sú spôsobené výmenou zosilovačov na trasách KT z dôvodu spustenia internetu do káblovej televízie. 

16. 4. - 22. 5. 2015

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 2 / 2015

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupite ľ stva vo Ve ľ k ý ch Kosto ľ anoch, ktoré sa uskuto č ní d ň a 22. apríla 2015, o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu program na stiahnutie tu

Úradná tabuľaZobraziť viac

8. - 24. 4. 2015

Oznámenie o zámere uzatvorenia zmluvy o prenájme obecného majetku

Obec Veľké Kostoľany, Obecný úrad zverejňuje zámer prenajať nasledujúcu nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Veľké Kostoľany - priestor obecnej knižnice, v zmysle zákona 138/1991 Zb.

Úradná tabuľaZobraziť viac

8. - 24. 4. 2015

Oznámenie o zámere uzatvorenia zmluvy o prenájme obecného majetku

Obec Veľké Kostoľany, Obecný úrad zverejňuje zámer prenajať nasledujúcu nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Veľké Kostoľany - areál futbalového štadiónu s príslušenstvom v zmysle zákona 138/1991 Zb.

Úradná tabuľaZobraziť viac

26. 2. 2015

Zasadnutie zo dňa 11.02.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ 11.02.2015

Zápisnice OZDokument na stiahnutie

16. 12. 2014

Zasadnutie zo dňa 10.12.2014

Nový súborDokument na stiahnutie

12. 12. 2014 - 31. 12. 2017

VZN č. 8 O dani za ubytovanie

VZN č. 8 O dani za ubytovanie

Úradná tabuľaZobraziť viac

12. 12. 2014 - 31. 12. 2017

VZN č. 7 O prevádzkovom poriadku pohrebiska obce

VZN č. 7 O prevádzkovom poriadku pohrebiska obce

Úradná tabuľaZobraziť viac

12. 12. 2014 - 31. 12. 2017

VZN č. 6 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach obce

VZN č. 6 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach obce

Úradná tabuľaZobraziť viac

12. 12. 2014 - 31. 12. 2017

VZN č. 5 O dani z nehnuteľnosti

VZN č. 5 O dani z nehnuteľnosti

Úradná tabuľaZobraziť viac

12. 12. 2014 - 31. 12. 2017

VZN č. 4 O dani za psa

VZN č. 4 O dani za psa

Úradná tabuľaZobraziť viac

12. 12. 2014 - 31. 12. 2017

VZN č. 3 O dani za užívanie verejného priestranstva

VZN č. 3 O dani za užívanie verejného priestranstva

Úradná tabuľaZobraziť viac

28. 10. 2014

Zasadnutie zo dňa 22.10.2014

Nový súborDokument na stiahnutie

20. 10. 2014 - 31. 12. 2017

Rok 2014

VZN č. 1 - O určení názvu ulíc VZN č. 2 - O určení vyhradených plôch na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

Úradná tabuľaZobraziť viac