Menu
Obec Veľké Kostoľany
ObecVeľké Kostoľany
na začiatok
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie

Prieskum trhu

VÝZVA -

prieskum trhu
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon)

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Obec Veľké Kostoľany
Adresa organizácie: Obecný úrad, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 00 313 149
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): www.velkekostolany.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Dobrovodská
Kontaktné miesto: Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava
Telefón:  0907 745 169
E-mail: dobrovodska@visions.cc

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.


II. Opis
Názov zákazky: Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok

Druh zákazky: Služby

Hlavné miesto poskytovania služieb: Obec Veľké Kostoľany

NUTS kód: SK021


Stručný opis zákazky:

Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov obecného úradu Veľké Kostoľany prostredníctvom stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 3,60 € po dobu 2 rokov.
Predpokladaný počet poukážok: 1440 ks/1 rok


Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky.

Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie.

Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.


Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 5300,- EUR


III. Administratívne informácie

Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: 12.5.2014
Čas: 10:00 hod.

Ponuky musia byť doručené na adresu kontaktného miesta uvedeného v bode I. tejto výzvy (Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava).

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.05.2014.

IV. Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1.Doklad o oprávnení podnikať (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra), preukazujúci oprávnenie podnikať v predmete zákazky.
2.Návrh na plnenie súťažných kritérií, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto výzvy, doplnený uchádzačom a podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.
3.Návrh alebo vzor zmluvy na poskytovanie služieb na predmet zákazky.
4.Zoznam prevádzok v obci Veľké Kostoľany, akceptujúcich stravné poukážky uchádzača. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z prieskumu trhu ponuky, v ktorých uchádzač nepreukáže, že ním ponúkané stravné poukážky akceptujú min. 2 stravovacie zariadenia v obci Veľké Kostoľany.

V. Kritériá vyhodnotenia ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Sadzba za poplatky súvisiace s plnením predmetu zákazky v % z hodnoty objednávky stravovacích poukážok vrátane poplatkov za doručovanie poukážok do sídla verejného obstarávateľa 100 bodov

Stanovenie bodovej hodnoty uchádzača = 100 x najnižšia sadzba za poplatky / sadzba za poplatky uchádzača.

(v prípade, že uchádzač v ponuke uvedie výšku poplatkov 0%, získava 100 bodov a uchádzači, ktorí uviedli nenulovú výšku poplatkov získavajú 0 bodov)

Úspešným uchádzačom sa stáva uchádzač s najvyšším počtom bodov.

VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy
Doba, na ktorú sa zmluva uzatvára: 2 roky

Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní stravovacích poukážok

VII. Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie:
Na tento predmet zákazky je určený rozpočet vo výške do 5300,00 EUR vrátane DPH ročne.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku v rámci tohto prieskumu trhu. V prípade rovnosti bodov viacerých úspešných uchádzačov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo prijať ponuky od viacerých úspešných uchádzačov a v období plnenia predmetu zákazky percentuálne rozdeliť množstvo nakúpených stravných poukážok.

Dátum začiatku prieskumu trhu: 29.05.2014
Príloha č. 1:


Návrh na plnenie súťažných kritérií

 

Predmet zákazky:
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok


Verejný obstarávateľ:
Obec Veľké Kostoľany
Obecný úrad, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany

 

 
Výška poplatkov v %
- súťažné kritérium


Sadzba za poplatky súvisiace s plnením predmetu zákazky v % z hodnoty objednávky stravovacích poukážok vrátane poplatkov za doručovanie poukážok do sídla verejného obstarávateľa

 

 


Názov uchádzača:


Sídlo uchádzača:


Štatutárny zástupca uchádzača:

 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

 

Dátum vloženia: 29. 5. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 5. 2014 0:00

Udalosti

Aktuálne počasie

dnes, streda 12. 6. 2024
zamračené 14 °C 11 °C
štvrtok 13. 6. zamračené 20/9 °C
piatok 14. 6. zamračené 21/10 °C
sobota 15. 6. slabý dážď 24/12 °C

Mobilná verzia

Mobilná verzia

Zastavme spaľovanie rádioaktívneho odpadu zo zahraničia

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA

Po: 09:00   -   18:00
St: 09:00   -   18:00
Pi: 09:00   -   18:00
So:

09:00   -   18:00