Menu
Obec Veľké Kostoľany
ObecVeľké Kostoľany
na začiatok
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie

Evidencia občanov

 • Agendu vedie: Eva Krajčovičová, tel. 033 / 2851312

Ako vybavím a aké sú poplatky:

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. Trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, k bytu ani k vlastníkovi, má len evidenčný charakter. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Pri vybavovaní tejto agendy sa občan dostaví na ohlasovňu pobytu v príslušnej mestskej časti.

Pre prihlásenie k trvalému pobytu je potrebné predložiť k nahliadnutiu:

 • platný občiansky preukaz
 • originál listu vlastníctva (nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z kataster portálu), alebo nájomnú zmluvu, ak občan nie je vlastník bytu (domu)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy (bytu) v mieste ohlasovne pred pracovníkom ohlasovne, alebo osvedčený podpis
 • pri maloletých do 15 rokov originál rodného listu

Potvrdenie o súhlase vlastníkov sa nevyžaduje, ak sa prihlasuje:

 1. vlastník alebo spoluvlastník
 2. nájomca, ak má uzatvorenú nájomnú zmluvu s vlastníkom, alebo so všetkými spoluvlastníkmi na dobu neurčitú - originál k nahliadnutiu
 3. manžel/-ka alebo nezaopatrené dieťa/deti vlastníka/spoluvlastníka/ alebo nájomcu
 4. zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení; súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti sa v týchto prípadoch nevyžaduje

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu matky, rozumie sa miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia obec, na ktorej území sa dieťa narodilo. Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni.

Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený úplne alebo čiastočne spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca alebo opatrovník (treba doniesť: rozhodnutie príslušného súdu o danej veci /originál k nahliadnutiu/ a originál rodného listu dieťaťa)

Po splnení podmienok k vybaveniu trvalého pobytu ohlasovňa vydá na požiadanie občana potvrdenie o trvalom pobyte za správny poplatok 5,00 € (položka 8, I. časť prílohy zákona č. 286/2012 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov), na základe ktorého je povinný do jedného mesiaca vybaviť si občiansky preukaz na Oddelení dokladov Policajného zboru v Piešťanoch.


Prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní, ktorý musí ohlásiť do 10 dní od ubytovania. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Pri vybavovaní tejto agendy sa občan dostaví na ohlasovňu pobytu.

Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby 5 rokov, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.

K prihláseniu na prechodný pobyt je potrebný:

 • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz)
 • súhlas nájomcu, vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo časti budovy (bytu) priamo pred pracovníkom ohlasovne, alebo osvedčený podpisom (súhlas netreba, ak je uzatvorená nájomná zmluva na dobu určitú medzi všetkými vlastníkmi nehnuteľnosti) 
 • list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu (nesmie byť z internetu ale priamo z katastra nehnuteľností, vyhláška úradu geodézie, kartografie a katastra SR č.461/2009 Z.z. § 60 ods.1.)
 • ak sa ide občan prihlasovať na ubytovňu alebo internát, treba súhlas z ubytovacieho oddelenia

Po splnení podmienok ohlasovňa vydá na požiadanie občana potvrdenie o prechodnom pobyte za správny poplatok 5,00 € (položka 8, I. časť prílohy zákona č. 286/2012 z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

prenájom kultúrneho domu

 

Úrad

Aktuálne počasie

dnes, streda 19. 6. 2024
oblačno 29 °C 18 °C
štvrtok 20. 6. takmer jasno 26/17 °C
piatok 21. 6. mierny dážď 28/18 °C
sobota 22. 6. mierny dážď 25/18 °C

Mobilná verzia

Mobilná verzia

Zastavme spaľovanie rádioaktívneho odpadu zo zahraničia

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA

Po: 09:00   -   18:00
St: 09:00   -   18:00
Pi: 09:00   -   18:00
So:

09:00   -   18:00