Menu
Obec Veľké Kostoľany
ObecVeľké Kostoľany
na začiatok
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie

Prieskum trhu

VÝZVA

Prieskum trhu

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“)

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Obec Veľké Kostoľany

Adresa organizácie: Obecný úrad, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany

IČO: 00 313 149

Krajina: Slovenská republika

Internetová adresa organizácie (URL): www.velkekostolany.sk

Kontaktné miesto: Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava

Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Dobrovodská

Telefón:  +421 907 745 169

E-mail: dobrovodska@visions.cc

 

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

 

II. Opis

Názov zákazky: Intenzifikácia ČOV - Veľké Kostoľany I. etapa

 

Druh zákazky: Práce


Hlavné miesto poskytovania služieb: Obec Veľké Kostoľany

 

Stručný opis zákazky:

Predmetom zákazky je čiastočná rekonštrukcia čističky odpadových vôd I. etapa v obci Veľké Kostoľany s nasledovným účelom:

 

Zabezpečenie funkčnosti ČOV Veľké Kostoľany s využitím existujúcich stavebných objektov pri kapacite 1400 EO, 170 m3/d, tak aby sa dosiahli nasledovné parametre vyčistenej vody:

 

Ukazovateľ Koncentračné hodnoty Bilančné hodnoty

Priemerná maximálna kg/deň – t/rok

 

BSK5 25mg/l 45mg/l 2 0,5

CHSKcr 120mg/l 170mg/l 9,6 2,4

NL 25mg/l 50mg/l 2 0,5

NH4-N 20mg/l 40mg/l 1,6 0,4

 

 

PREDMET REALIZÁCIE ZÁKAZKY (prieskum trhu):

Prvá etapa bude zahŕňať minimálne zásahy do jestvujúceho stavu ČOV smerujúce k dosiahnutiu vyššie uvedených požadovaných parametrov vyčistenej vody.

 

 

 

 

Verejný obstarávateľ tiež požaduje zahrnúť nasledovné podmienky pri realizácii:

Počas navrhnutej rekonštrukcie sa vyžaduje, aby nebol úplne prerušený chod ČOV úplne (max 50%-né obmedzenie chodu)

Na 1.etapu budú plynulo nadväzovať ďalšie etapy, tak aby boli využité všetky zásady a dodané materiály v 1.etape.

 

 

Verejný obstarávateľ bude požadovať realizáciu zákazky v etapách nasledovne:

 

Ďalšie etapy budú zahŕňať zabezpečenie rozšírenia kapacity na 3000 EO, 340 m3/deň pri dosiahnutí hore uvedených parametrov vyčistenej vody. (nie je predmetom tejto zákazky)

 

 

Možnosť predloženia ponuky:

Iba na celý predmet zákazky.

 

Povoľuje sa predloženie variantných riešení:

Nie.

 

Jazyk ponuky:

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 29 900,- EUR

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku v rámci tohto prieskumu trhu.

 

 

III. Administratívne informácie

 

Lehota na predkladanie ponúk:

 

Dátum: 03.09.2014

 

Čas: 10:00 hod.

 

Ponuky musia byť doručené elektronicky na e-mail (jediny@visions.cc) alebo v listinnej podobe na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode I. tejto výzvy (Visions, s. r. o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava).

 

Uchádzač vloží ponuku podľa bodu IV. Obsah ponuky do nepriehľadnej obálky, ktorá musia byť uzatvorená, a označená nasledovnými údajmi:

adresa predkladania ponúk uvedená v bode I.

obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača,

označenie: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ PRED LEHOTOU NA OTVÁRANIE PONÚK“,

označenie heslom súťaže: „Intenzifikácia ČOV - I. etapa“.

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.10.2014

 

IV. Obsah ponuky

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

Doklad o oprávnení podnikať (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra),

Vyplnený Návrh na plnenie súťažných kritérií, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto výzvy,

Technický opis rekonštrukčných prác v jednotlivých etapách s časovým harmo-nogramom realizácie.

Návrh Zmluvy o dielo, predložený uchádzačom, ktorý bude zahŕňať informácie o záruke na práce a dosiahnutie požadovaných parametrov.

 

V. Kritériá vyhodnotenia ponúk

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH

 

VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy

 

Doba realizácie predmetu zákazky:

Do 30 dní od podpisu zmluvy.

 

Typ zmluvy:

Zmluva o dielo

 

VII. Doplňujúce informácie

 

Dátum začiatku prieskumu trhu: 26.8.2014

Príloha č. 1:

 

 

Návrh na plnenie súťažných kritérií

 

 

Predmet zákazky:

Intenzifikácia ČOV - Veľké Kostoľany I. etapa

 

Verejný obstarávateľ:

Obec Veľké Kostoľany

Obecný úrad, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany

 

 

 

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena vrátane DPH

- súťažné kritérium

Cena za predmet zákazky

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov uchádzača:

 

 

 

 

Sídlo uchádzača:

 

 

 

 

Štatutárny zástupca uchádzača:

 

 

 

 

 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

Dátum vloženia: 26. 8. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 8. 2014 0:00

Udalosti

Aktuálne počasie

dnes, streda 12. 6. 2024
zamračené 14 °C 11 °C
štvrtok 13. 6. zamračené 20/9 °C
piatok 14. 6. zamračené 21/10 °C
sobota 15. 6. slabý dážď 24/12 °C

Mobilná verzia

Mobilná verzia

Zastavme spaľovanie rádioaktívneho odpadu zo zahraničia

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA

Po: 09:00   -   18:00
St: 09:00   -   18:00
Pi: 09:00   -   18:00
So:

09:00   -   18:00