Menu
Obec Veľké Kostoľany
ObecVeľké Kostoľany
na začiatok
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie

Prieskum trhu

.

 

VÝZVA

Prieskum trhu

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“)

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Obec Veľké Kostoľany

Adresa organizácie: Obecný úrad, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany

IČO: 00 313 149

Krajina: Slovenská republika

Internetová adresa organizácie (URL): www.velkekostolany.sk

Kontaktné miesto: Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava

Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Dobrovodská

Telefón:  +421 907 745 169

E-mail: dobrovodska@visions.cc

 

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

 

II. Opis

 

Názov zákazky: Rekonštrukcia chodníkov – prepojenie ulíc Družstevná a Mierová ul., Veľké Kostoľany

 

Druh zákazky: Práce


Hlavné miesto poskytovania služieb: Obec Veľké Kostoľany

 

Stručný opis zákazky:

 

Predmetom zákazky je rekonštrukcia chodníkov na uliciach Družstevná, Mierová v obci Veľké Kostoľany.

Rozpočet a krycí list rozpočtu, upresňujúce predmet zákazky je v Prílohe č. 2 tejto Výzvy.

 

Možnosť predloženia ponuky:

Iba na celý predmet zákazky.

 

Povoľuje sa predloženie variantných riešení:

Nie.

 

Jazyk ponuky:

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 11 700,- EUR

 

 

 

III. Administratívne informácie

 

Lehota na predkladanie ponúk:

 

Dátum: 26.09.2014

 

Čas: 10:00 hod.

 

Ponuky musia byť doručené vytlačené na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode I. tejto výzvy (Visions, s. r. o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava) alebo elektronicky e-mailom na adresu dobrovodska@visions.cc

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30.10.2014

 

 

IV. Obsah ponuky

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

Doklad o oprávnení podnikať (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra),

Vyplnený Návrh na plnenie súťažných kritérií, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Výzvy

Nacenený rozpočet a krycí list rozpočtu podľa Prílohy č. 2 tejto Výzvy.

Návrh Zmluvy o dielo, predložený uchádzačom.

 

V. Kritériá vyhodnotenia ponúk

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH

 

VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy

 

Začiatok výstavby:

Do 7 kalendárnych dní od podpisu Zmluvy o dielo

 

Doba realizácie predmetu zákazky:

15 dní

 

Typ zmluvy:

Zmluva o dielo

 

VII. Doplňujúce informácie

 

Dátum začiatku prieskumu trhu: 17.9.2014

Príloha č. 1:

 

 

Návrh na plnenie súťažných kritérií

 

 

Predmet zákazky:

Rekonštrukcia chodníkov – prepojenie ulíc Družstevná a Mierová ul., Veľké Kostoľany

 

 

Verejný obstarávateľ:

Obec Veľké Kostoľany

Obecný úrad, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany

 

 

 

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena vrátane DPH

- súťažné kritérium

Cena za predmet zákazky

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov uchádzača:

 

 

 

 

Sídlo uchádzača:

 

 

 

 

Štatutárny zástupca uchádzača:

 

 

 

 

 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

 

Príloha č. 2:

 

Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet


 
 

Dátum vloženia: 22. 9. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 9. 2014 0:00

Udalosti

Aktuálne počasie

dnes, streda 12. 6. 2024
zamračené 14 °C 11 °C
štvrtok 13. 6. zamračené 20/9 °C
piatok 14. 6. zamračené 21/10 °C
sobota 15. 6. slabý dážď 24/12 °C

Mobilná verzia

Mobilná verzia

Zastavme spaľovanie rádioaktívneho odpadu zo zahraničia

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA

Po: 09:00   -   18:00
St: 09:00   -   18:00
Pi: 09:00   -   18:00
So:

09:00   -   18:00